Loading...

Duminica Floriilor, 9 aprilie 2017

1100

Matei 26,14-27,66
Ce vreţi să-mi daţi ca să-l dau pe mâna voastră?
E. În acel timp, unul dintre cei doisprezece, care se numeşte Iuda Iscarioteanul, s-a dus la arhierei şi le-a zis:
A. „Ce-mi daţi ca să-l dau pe mâna voastră?”
E. Ei au fixat pentru el treizeci de arginţi. Şi de atunci căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor.

Unde vrei să-ţi pregătim ospăţul de Paşte?
În prima zi a Azimelor, s-au apropiat de Isus discipolii, zicând:
A. „Unde vrei să-ţi pregătim ca să mănânci Paştele?”
E. El a spus:
+. „Mergeţi în cetate la cutare şi spuneţi: «Învăţătorul zice: timpul meu este aproape. La tine voi face Paştele cu discipolii mei!»”
EDiscipolii au făcut cum le poruncise Isus şi au pregătit Paştele.

Unul dintre voi mă va vinde.
La lăsatul serii, Isus stătea la masă împreună cu cei doisprezece 21 şi, în timp ce mâncau, a zis:
+. „Adevăr vă spun, unul dintre voi mă va trăda”.
E. Întristaţi peste măsură, ei au început să-i spună unul după altul:
A. „Nu cumva sunt eu, Doamne?”
E. El, răspunzând, a zis:
+. „Cel care şi-a întins mâna cu mine în blid, acesta mă va trăda.  Căci Fiul Omului merge după cum a fost scris despre el, dar vai omului aceluia prin care Fiul Omului este trădat! Bine ar fi fost pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut!”
E. Atunci Iuda, cel care avea să-l trădeze, luând cuvântul, l-a întrebat:
A. „Nu cumva sunt eu, rabbi?”
E. Isus i-a răspuns:
+. „Tu ai zis!”
E. Şi, în timp ce mâncau, Isus a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, a dat-o discipolilor şi le-a spus:
+. „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul meu!”
E. Apoi, luând potirul şi mulţumind, le-a dat lor, spunând:
+. „Beţi din acesta toţi, căci acesta este sângele meu, al alianţei, care se varsă pentru mulţi spre iertarea păcatelor! Vă spun că nu voi mai bea din acest rod al viţei până în ziua în care îl voi bea cu voi, nou, în împărăţia Tatălui meu”.
E. Şi, cântând imnuri, au plecat spre Muntele Măslinilor.
Atunci, Isus le-a spus:
+. „Voi toţi vă veţi scandaliza de mine în noaptea aceasta, căci este scris: «Voi bate păstorul şi se vor risipi oile turmei». Dar, după ce voi fi înviat, voi merge înaintea voastră în Galileea”.
EAtunci, Petru, luând cuvântul, i-a zis:
A. „Chiar dacă toţi se vor scandaliza din cauza ta, eu nu mă voi scandaliza niciodată”.
E. Isus i-a zis:
+. „Adevăr îţi spun, chiar în noaptea aceasta, înainte de a fi cântat cocoşul, de trei ori mă vei renega”.
E. Petru i-a zis:
A. „Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, nu te voi renega”.
E. Şi toţi discipolii spuneau la fel.
Atunci, Isus a venit împreună cu ei într-un loc numit Ghetsemani şi le-a spus discipolilor:
+. „Staţi aici până când, mergând acolo, mă voi ruga!”
E. Şi, luându-i cu sine pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zebedeu, a început a se întrista şi a se tulbura. 38 Atunci le-a spus:
+. „Sufletul meu este trist până la moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi cu mine!”
E. Şi, mergând puţin mai încolo, a căzut cu faţa la pământ rugându-se şi spunând:
+. „Tată! Dacă este posibil, să treacă de la mine potirul acesta! Dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu”.
EApoi a venit la discipoli şi i-a găsit dormind. Atunci i-a zis lui Petru:
+. „Aşa, n-aţi putut veghea cu mine nici măcar un ceas? Vegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu intraţi în ispită! Căci duhul este plin de avânt, dar trupul este slab”.
E. Iarăşi, pentru a doua oară, a plecat şi s-a rugat, spunând:
+. „Tată! Dacă nu este posibil să treacă acest potir fără să-l beau, să se facă voinţa ta!”
EVenind, din nou i-a găsit dormind, căci ochii le erau îngreuiaţi de somn. Lăsându-i, din nou a plecat şi s-a rugat pentru a treia oară, spunând iarăşi aceleaşi cuvinte. Atunci a venit la discipoli şi le-a spus:
+. „Dormiţi mai departe şi odihniţi-vă! Iată, a venit ceasul şi Fiul Omului este dat pe mâna păcătoşilor! Ridicaţi-vă, să mergem! Iată, cel care mă trădează este aproape!”
E. Pe când încă mai vorbea, a venit Iuda, unul dintre cei doisprezece, şi, împreună cu el, o mulţime mare, cu săbii şi ciomege, din partea arhiereilor şi a bătrânilor poporului, iar trădătorul lui le dăduse un semn, spunând:
A. „Cel pe care îl voi săruta, acela este; prindeţi-l!”
ES-a apropiat îndată de Isus şi i-a zis:
A„Bucură-te, rabbi!”
EŞi l-a sărutat. Dar Isus i-a spus:
+. „Prietene, pentru aceasta ai venit!”
E. Atunci, apropiindu-se, au pus mâna pe Isus şi l-au prins. Şi, iată, unul dintre cei care erau cu Isus, întinzându-şi mâna, a scos sabia, l-a lovit pe unul dintre servitorii marelui preot şi i-a tăiat urechea. Atunci Isus i-a zis:
+. „Pune-ţi sabia la locul ei, căci toţi cei care pun mâna pe sabie de sabie vor pieri. Sau crezi că n-aş putea să-l rog pe Tatăl meu şi mi-ar pune îndată la dispoziţie mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Dar cum s-ar mai împlini Scripturile, că aşa trebuie să fie?”
EÎn acel ceas, Isus a spus mulţimilor:
+. „Aţi ieşit ca împotriva unui tâlhar, cu săbii şi cu ciomege, ca să mă prindeţi. Zi de zi stăteam în templu, învăţând, şi nu m-aţi arestat. Toate acestea s-au făcut ca să se împlinească Scripturile profeţilor”.
EAtunci, toţi discipolii, părăsindu-l, au fugit.
Cei care l-au arestat pe Isus l-au dus la Caiafa, marele preot, unde se adunaseră cărturarii şi bătrânii. Iar Petru l-a urmat de departe până în curtea marelui preot şi, intrând, s-a aşezat printre servitori ca să vadă sfârşitul. Arhiereii şi tot Sinedriul căutau o mărturie falsă împotriva lui Isus ca să-l dea la moarte, dar nu găseau, deşi s-au apropiat mulţi martori falşi. În cele din urmă, au venit doi şi au zis:
A„Acesta a spus: «Pot să distrug templul lui Dumnezeu şi în trei zile să-l reconstruiesc»”.
ERidicându-se, marele preot i-a zis:
A„Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceştia împotriva ta?”
EDar Isus tăcea. Atunci marele preot i-a zis:
A„Te conjur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu”.
EIsus i-a răspuns:
+. „Tu ai zis. Ba vă spun: «de acum îl veţi vedea pe Fiul Omului şezând la dreapta puterii şi venind pe norii cerului»”.
EAtunci, marele preot şi-a sfâşiat hainele, spunând:
A„A. rostit o blasfemie. Ce nevoie mai avem de martori? Iată, acum aţi auzit blasfemia! Cum vi se pare?”
EEi, răspunzând, au spus:
P„Este vinovat de moarte!”
EAtunci l-au scuipat în faţă şi l-au lovit cu pumnii; alţii l-au pălmuit, spunând:
P. „Profeţeşte-ne, Cristoase! Cine este cel care te-a lovit?”
EIar Petru şedea afară, în curte. S-a apropiat de el o servitoare şi i-a zis:
A„Şi tu erai cu Isus Galileeanul.
EDar el a negat înaintea tuturor, spunând:
A. „Nu ştiu ce zici”.
EApoi, ieşind spre poartă, l-a văzut o alta şi a zis celor de acolo:
A„Acesta era cu Isus Nazarineanul”.
EDar el a negat din nou cu jurământ:
A. „Nu-l cunosc pe omul acela”.
EPuţin după aceea, apropiindu-se cei care erau acolo, i-au zis lui Petru:
A„Într-adevăr, şi tu eşti dintre ei, pentru că şi accentul tău te trădează”.
EAtunci a început să se blesteme şi să jure:
A„Nu-l cunosc pe omul acela”.
EŞi îndată a cântat cocoşul. Atunci şi-a amintit Petru de cuvântul lui Isus care îi spusese: „Înainte de a cânta cocoşul, de trei ori mă vei renega”. Şi, ieşind, a plâns amar.
EIar când s-a făcut dimineaţă, toţi arhiereii şi bătrânii poporului au ţinut consiliu împotriva lui Isus ca să-l dea la moarte. Şi, legându-l, l-au dus şi l-au predat lui Pilat, guvernatorul.
Atunci Iuda, cel care l-a trădat, văzând că el fusese condamnat, cuprins de remuşcare, a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi, spunând:
A. „Am păcătuit vânzând sânge nevinovat”.
EDar ei i-au zis:
A„Ce ne priveşte? Tu vei vedea!”
EŞi, aruncând arginţii în templu, a plecat şi s-a spânzurat. Iar arhiereii, luând arginţii, au zis:
A„Nu este permis să-i punem în tezaur, căci sunt preţul sângelui”.
EIar ei, ţinând consiliu, au cumpărat cu arginţii Ogorul Olarului pentru îngroparea străinilor. De aceea se numeşte ogorul acela până astăzi „Ogorul Sângelui”. Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin Ieremia profetul, care zice: „Şi au luat treizeci de arginţi, preţul celui vândut, care a fost stabilit de fiii lui Israel şi i-au dat pe Ogorul Olarului, aşa cum îmi poruncise Domnul”.
Isus stătea înaintea guvernatorului, iar guvernatorul l-a întrebat, zicând:
A„Tu eşti regele iudeilor?”
EIsus a răspuns:
+. „Tu o spui”.
EŞi, în timp ce era acuzat de arhierei şi de bătrâni, nu răspundea nimic.
Atunci i-a zis Pilat:
A„Nu auzi câte mărturisesc aceştia împotriva ta?”
EDar nu a răspuns nici măcar un cuvânt, încât guvernatorul se mira foarte mult. La fiecare sărbătoare, guvernatorul obişnuia să elibereze un deţinut pentru popor, pe care îl voiau ei. Pe atunci aveau un deţinut vestit, numit Baraba. Deci, adunându-se ei, Pilat le-a zis:
A„Pe cine vreţi să vi-l eliberez: pe Baraba sau pe Isus care se numeşte Cristos?”
ECăci ştia că din invidie îl dăduseră pe mâna lui. Şi, în timp ce şedea la judecată, soţia lui i-a trimis vorbă:
A„Nimic să nu faci dreptului aceluia, căci multe am suferit azi în vis din cauza lui!”
EDar arhiereii şi bătrânii au convins mulţimile să-l ceară pe Baraba, iar pe Isus să-l dea la moarte. Luând cuvântul, guvernatorul le-a zis:
A„Pe care dintre cei doi vreţi să vi-l eliberez?”
EI-au răspuns:
P„Pe Baraba!”
EPilat le-a zis:
A„Aşadar, ce să fac cu Isus care se numeşte Cristos?”
EAu zis toţi:
P„Să fie răstignit!”
EEl le-a spus:
A„Dar ce rău a făcut?”
EEi însă strigau şi mai tare:
P„Să fie răstignit!”
EVăzând Pilat că nu foloseşte la nimic, dimpotrivă, agitaţia devenea tot mai mare, a luat apă şi s-a spălat pe mâini înaintea poporului, spunând:
A„Eu sunt nevinovat de sângele acesta. Voi veţi vedea!”
ETot poporul, răspunzând, a zis:
P„Sângele lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri!”
EAtunci li l-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, biciuindu-l, l-a dat ca să fie răstignit.
Atunci, soldaţii guvernatorului l-au adus pe Isus în pretoriu şi au adunat în jurul lui toată cohorta, şi, după ce l-au dezbrăcat, l-au acoperit cu o mantie purpurie. Împletind o coroană de spini, i-au pus-o pe cap, iar în mâna dreaptă o trestie şi, îngenunchind înaintea lui, îşi băteau joc de el, spunând:
P. „Bucură-te, rege al iudeilor!”
E. Apoi, scuipându-l, îi luau trestia şi-l loveau peste cap. După ce şi-au bătut joc de el, l-au dezbrăcat de mantie şi l-au îmbrăcat cu hainele lui. Apoi l-au dus ca să-l răstignească.
Au fost răstigniţi împreună cu el doi tâlhari.

 

Comentariu
Am început celebrarea de astăzi cu procesiunea, prin care am comemorat intrarea lui Isus în Ierusalim și, totodată, începutul săptămânii sfinte, când noi creștinii, celebrăm cel mai mare mister al credinței noastre: patima, moartea și învierea Domnului.

Ascultarea și meditarea patimii Domnului după evanghelistul Matei sunt în sine suficiente pentru ca în zilele următoare să putem trăi cu un adevărat spirit de credință misterul pascal. Putem lua anumite părți ale pătimirii Domnului asupra cărora să ne concentrăm meditația și reflecția noastră.

În acest sens vă propun să ne gândim, foarte pe scurt, la un mic amănunt, pe care-l introduc evangheliștii în relatările despre intrarea lui Isus în Ierusalim. Isus intră în Ierusalim călare pe o măgăriță, ne spune evanghelistul Matei; Marcu și Luca spun că era „un măgăruș” (Mc 11,2; Lc 19,30) pe care nu mai încălecase încă nimeni.

Isus le spune ucenicilor săi: „Mergeţi în satul dinaintea voastră şi veţi găsi îndată o măgăriţă legată şi cu ea un mânz”.

Regii lui Israel preferau să meargă călare pe cai și nu pe măgari. Cavaleria era cea mai puternică forță armată în acele vremuri. Vă amintiți că după plecarea evreilor din Egipt, Dumnezeu le vine în ajutor, scufundând în Marea Roșie „caii și carele lui faraon” (Ex 14,28).

Așadar, visul regilor lui Israel era acela de a avea și ei o cavalerie puternică, asemănătoare cu aceea a marilor puteri și imperii ale vremii. Calul era un simbol al puterii, așa cum sunt astăzi blindatele de ultimă generație. În schimb, măgarii erau animale de muncă, de povoară; îndeplineau sarcini umile, iar evanghelistul Matei ne spune că Isus a cerut să i se aducă o măgăriță, nici măcar un măgar. E clar că evanghelistul vrea să ne spună ceva, să ne atragă atenția, să ne dea o învățătură. Ce anume?

Sfântul Matei vrea să ne spună că noua împărăție pe care Isus a venit să o întemeieze, nu este asemănătoare cu împărățiile acestei lumi, construite pe putere, dominație, violență, războaie. Simbolul noii împărății este tocmai acest animal umil „măgărița”. Aceasta este imaginea, simbolul slujirii, răbdării, smereniei; merge mereu cu capul plecat, nu se arată niciodată obosită, este mereu disponibilă. Tocmai de aceea Isus o preferă celorlalte animale care erau simboluri ale puterilor lumii.

Isus le spune ucenicilor: „Dezlegați-o și aduceți-o la mine”. Ce înseamnă acest gest?

Dacă măgărița este caracterizată de capacitatea de sluji în mod umil, înseamnă că îndemnul lui Isus ne privește pe fiecare dintre noi. În noi există această capacitate, întrucât asemănarea noastră cu Dumnezeu se află tocmai în asta: capacitatea de a iubi slujind, făcând bine celorlalți în mod dezinteresat; cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a făcut capabili să nu trăim pentru noi înșine, ci pentru ceilalți, făcând din viața noastră un dar pentru ceilalți. În fiecare dintre noi există această putere de a sluji, doar că trebuie să o dezlegăm, întrucât noi preferăm să o ținem legată. Nu vrem să slujim, ci să fim slujiți. Vezi reacția lui Petru: „Doamne, tu să-mi speli picioarele?” (In 13,6).

De altfel, Isus continuă spunând: „Dacă cineva vă va întreba de ce o dezlegați să-i spuneți că Domnul are nevoie”. Este singura dată când Isus folosește această expresie: Domnul are nevoie.

Dumnezeu are nevoie de colaborarea noastră, are nevoie să dezlegăm capacitatea noastră de a-i sluji pe ceilalți, aceasta fiind singura formă de putere admisă în împărăția sa.

Papa Francisc spunea într-un mesaj de Postul Mare: „Postul Mare este un timp potrivit pentru despuiere. Primul lucru de care trebuie să ne despuiem este imaginea greșită pe care ne-am format-o despre Dumnezeu: el nu este un Dumnezeu al puterii, al violenței, al dominării, el este „slujitorul suferind”.

În funcție de cum trăim sau nu slujirea, ne poziționăm de partea sau împotriva lui Isus, el Învățătorul care „spală picioarele ucenicilor”, Dumnezeul care „nu a venit ca să fie slujit ci ca să slujească” (Mt 20,28).

 

Din Izvoarele franciscane, FF 1564
„Fericitul Francisc dorea ca fiii săi să trăiască în pace cu toți și, fără excepție, să se arate mici. Îi învăța prin cuvinte și cu exemplul să fie mai ales umili cu preoții diecezani. „Noi – spunea el – am fost trimiși să ajutăm clerul la mântuirea sufletelor, suplinind ceea ce îi lipsește. Fiecare va primi răsplata nu după autoritatea pe care o exercită, ci după slujirea pe care o desfășoară. Să știți că binele sufletelor îi este foarte plăcut Domnului, iar asta se poate dobândi mai degrabă dacă trăim în pace, decât în ceartă cu preoții… Și concludea: Acoperiți-le greșelile, supliniți-le diferitele defecte, și când ați făcut aceasta, să fiți încă și mai umili […]. Eu vreau pentru mine acest privilegiu de la Domnul: să nu am nici un privilegiu din partea oamenilor, în afară de acela de a-i cinsti pe toți și, în ascultare față de regulă, să convertesc lumea mai mult prin exemplu decât prin cuvinte”.

Distribuie cu: